luni, 25 aprilie 2011

Manastirea HORAITA ... Judet Neamt, regiunea Moldova din Romania.


Localizare: Judetul Neamt la 25 Km de orasul Piatra Neamt

Hram: “Pogorarea Duhului Sfant” (6 ianuarie)

Istoric: prima atestare documentara este din anul 1428, actuala manastire a fost construita in intre anii 1822-1824, in prezent este manastire de calugari.


MĂNĂSTIREA HORAIŢA, de călugări, 24 vieţuitori, cu hramul „Botezul Domnului" (6 ianuarie); situata in comuna Crăcăoani, judetul Neamţ, la 24 km Sud de orasul Targu Neamţ, si la 28 km Nord de orasul Piatra Neamţ; a fost construită din lemn in anul 1725; biserica, eclectică în arhitectură şi de mari proporţii, reconstruită pe locul celei vechi, din piatră de arhim. Ermoghen Buhuş la 1867; aici s-a nevoit cuviosul Irinarh de la Horaiţa, mort şi îngropat ia Locurile Sfinte (1859); acestui monah îmbunătăţit, cu 12 ani de pustnicie lângă schitul Nechit, i se atribuie ctitorirea, la o dată necunoscută, a schitului Horăicioara, cu ajutorul credincioşilor (posibil 1930); arhondaric.

Manastirea ALMAS ... Judet Neamt, regiunea Moldova din Romania.


Localizare: Judetul Neamt, comuna Almas, aproape de orasul Neamt.

Hram: “Biserica Tuturor Sfiintilor” .

Istoric: este ctitorie a sotiei de voievod Ecaterina Cantacuzino in 1715,
si recladita in 1821.

In anul 1959 maicile au plecat la Agapia si Varatec dupa care a fost inchisa o perioada, iar in anul 1987 schitul a fost redeschis de calugari.

In 1990 devine manastire prin grija Patriarhului Teoctist Arapasu.

In prezent este manastire de calugari.


MĂNĂSTIREA ALMAŞ, de călugări, are 15 vieţuitori, hramul principal este „Sfântul Nicolae" (6 decembrie); este situata in comuna Gârcina, din judetul Neamţ, la 15 km Vest de orasul Piatra Neamţ, si la 38 km Sud de orasul Targu Neamţ; a fost construită din lemn in anul 1715 de sotia de voievod Ecaterina Cantacuzino; citată în 1789 şi înlocuită cu biserica de zid de Lupu Balş şi monahul Rafail în 1821, redimensionată la1851 de boierul Palade; arhondaric.

Manastirea NEAMT ... Judet Neamt, regiunea Moldova din Romania.


Localizare: Judetul Neamt, la 12 Km de orasul Targu Neamt.

Hram: “Inaltarea Domnului” praznuit (la 40 zile dupa Pasti)

Dateaza din sec. al-XlV-lea

Este o manastire de calugari, care are o Icoana a Maicii Domnului (din anul 665 pictata de Lida) care este facatoare de minuni.


MĂNĂSTIREA NEAMŢ, de călugări, cu 64 vieţuitori; este situata in comuna Vânători, judetul Neamţ, la 17 km NV de orasul Targu Neamţ; a fost ctitorită iniţial ca schit de lemn, dăruit cu moşii şi sate pe vremea lui Petru Muşat (1376-1392); a fost ulterior înlocuit şi transformat de acesta în mănăstire cu biserică din piatră, cu chilii, turnuri şi ziduri de apărare (vezi Monumente, laşi, 1974); rectitorită şi întregită de Alexandru cel Bun cu case şi turnul-clopotniţă, singura piesă de epocă păstrată până astăzi de la începutul sec. XV; biserica cea mare, cu hramul „înălţarea Domnului" (la 40 de zile după Paşti), reclădită (după unii zidită) de Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt în 1497, lângă sau pe vatra unei biserici de lemn de la sfârşitul sec. XIV;
arhitectură în stil moldovenesc, „măiestrit proporţionată", pe plan trilobat, turlă octogonală; uşor modificat prin adăugiri şi restaurări în timp, ultima (1954-1956) readucând-o la forma originară; faţade bogat împodobite cu motive ornamentale în câmpul zidăriei şi pe turlă, decoraţii cu elemente gotice; pictura în fresca originară din 1497, păstrată în absida principală, altar, naos şi în încăperea mormintelor, de pe vremea lui Petru Rareş în pronaos şi pridvor; exterior cu picturi păstrate în ocniţe (vezi Monumente, laşi, 1974); biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe" (23 aprilie), databilă de la sfârşitul sec. XVIII, cca 1796, reclădită în 1826 în stil neoclasic îmbinat cu elemente tradiţionale (V. Drăguţ, 1976), de Dometian stareţul, pe locul primei biserici de piatră radicală de Petru Muşat (sfârşitul sec. XIV); paraclis cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" (15 august), ctitorit de Mitropolitul Veniamin Costachi, 1809; paraclis cu hramul „Buna Vestire" (25 martie), zidit în 1821 de stareţul Ilarie; biserica bolniţa şi biserica „Sfântul Ioan cel Nou" construite în 1846, prima şi sanatoriu, în care a stat o vreme Mihai Eminescu; paraclisul „Sfântul Pantelimon", 1820; clisarniţă din 1548; aghiazmatar din 1836; „album de istorie al neamului", impunătoare prin „frumuseţea şi măiestria ei", mănăstirea Neamţ a fost un reputat centru de caligrafi şi miniaturişti, vestit fiind Gavriil Uric (sec. XV); de cronicari cunoscuţi ca Macarie şi Eftimie (sec. XVII), de renumiţi cărturari şi părinţi îmbunătăţiţi ca stareţul Cuviosul Paisie Velicikovschi (|1794), ucenicul Cuviosului stareţ Vasile.de la Poiana Mărului, ambii înnoitori ai monahismului românesc; de tipărituri, cu tipografie înfiinţată în 1808 de Mitropolitul Veniamin Costachi; adăposteşte moaşte descoperite în 1986 în incinta sa; două icoane „Hodighitria" din sec. XV, cunoscută şi venerată este icoana făcătoare de minuni „Lidianca", donată lui Alexandru cel Bun de Ioan al VIII-lea Paleologu, în 1407 (M. Vlasie, 1992); una dintre cele mai vechi biblioteci din ţară; muzeu cu valoroase obiecte de artă medievală, cu manuscrise marcând istoria din sec. XIV-XIX; obiecte de cult etc.; a fost vatra de nevoinţe a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ — Hozevitul, decedat în peştera Hozeva la Locurile Sfinte (|1960); moaştele lui vor fi aduse în ţară în 1994; arhondaric.

Manastirea PUTNA ... Judet Suceava, regiunea Moldova din Romania.


Localizare: Jud. Suceava la 72 km de Suceava

Hram: “Adormirea Maicii Domnului” (praznuit la data de 15 august)

Istoric:
a fost construita in perioada 10 iulie 1466 – 3 septembrie 1469 (data cand a fost sfintita), biserica initiala era pictata si la exterior.

In anul 1653 biserica manastirii este distrusa, iar voievodul Vasile Lupu porunceste constructia altei biserici intre anii(1653-1662).

In biserica Manastirii Putna se afla mormantul lui voievodului Stefan cel Mare
si Sfant, unul dintre cei mai mari domnitori ai Moldovei si ai tarilor europene.

Este o manastire de calugari.


MĂNĂSTIREA PUTNA, de călugări, 50 de vieţuitori, din comuna Putna, judetul Suceava, la 62 km NV de orasul Suceava, si la 28 km V de orasul Rădăuţi; exista o biserică de lemn de stejar, „cea mai veche biserică de lemn din Moldova" construită în jurul anului 1346, la Volo-văţ, de Dragoş Vodă ori de Bogdan l, transportată într-o noapte la Putna de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, în 1468, modificată în arhitectură de arhim. Bartolomeu Mâzăreanu, în 1778 (N. Grigoraş, l. Caprosu); biserica de zid, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" (15 august), zi de mare pelerinaj, ctitorită de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, în 1466-1469, în incintă fortificată, din care se mai păstrează doar turnul tezaurului, din 1481; biserica actuală, reconstruită în planul celei vechi de domnitorii Vasile Lupu, Gheorghe Ştefan şi Eustra-tie Dabija, (1654-1662), este caracteristică prin elemente din factura barocului moldovenesc, în arhitectură şi decoraţia monumentală (V. Drăguţ, 1976); corectări arhitecturale, cu tendinţe de apropiere spre formele originare la restaurările de ansamblu din anii 1966-1988, iniţiate de Mitropoliţii Justinian Marina şi Teoctist Arăpaşu (viitori Patriarhi ai Romaniei);
picturi murale interioare deteriorate, dar au fost iniţiate proiecte decisive de refacere şi recuperare; la Putna se păstrează, ca moaşte, un deget arătător al Sfântului Cuvios Daniil Sihastru, îmbrăcat în ferecaturi de aur şi argint, cu 11 mărgăritare şi un granat; muzeu cu multe odoare: „Tetraevangheliarul" scris cu mâna, în 1473 pe pergament, în slavonă, de ierom. Nicodim de la Humor, ferecat în argint aurit, în 1487, cu „cel mai veridic şi reuşit portret" al Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt; învelitoarea de mormânt a Mariei de Mangop din 1477; important centru cultural care a dat copişti miniaturişti împodobind cărţi sfinte, manuscrise pe pergament, broderii, vase de cult de argint etc.; mormintele Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt şi ale urmaşilor săi, al Mariei de Mangop şi Mariei Voichiţa, soţii ale domnitorului; la est, peştera şi bisericuţa rupestră, atribuite de tradiţie Sfântului Cuvios Daniil Sihastru; exista si ateliere de uz intern şi de înrămat icoane; arhondaric.

Manastirea VORONET {supranumita Capela Sixtina a Orientului}... Judet Suceava, regiunea Moldova din Romania.Localizare: Jud. Suceava, Romania, la 5 km de Gura Humor

Hram: “Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” (23 aprilie)

Istoric : a fost construita in perioada 26 mai 1488 – 14 septembrie 1488;

viata monahala s-a intrerupt in anul 1785 si s-a reluat tarziu in anul in 1991;

a fost supranumita “Capela Sixtina a Orientului”.

Este o manastire de maici.


MĂNĂSTIREA VORONEŢ, de călugăriţe, 6 vieţuitoare, cu hramul „Sfântul Gheorghe" (23 aprilie); localitatea Voroneţ, componentă a oraşului Gura Humorului, jud. Suceava, 5 km SV de Gura Humorului, 36 km E de Câmpulung Moldovenesc, 41 km SV de Suceava; ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt în 1488, redimensionată în 1547 de Mitropolitul Grigorie Roşca; arhitectură a „stilului moldovenesc al epocii", decoraţiuni şi elemente pe ancadramente de factură gotică; picturi murale originare în frescă, în altar şi naos, datorate Mitropolitului Grigorie Roşca (1547), în pridvor şi pe faţade Mitropolitului Teofan din 1550 în pronaos, cu registre neegalate în scena „Judecata de Apoi", pe faţada vestică, „Deisis" etc., pe fonduri coloristice ale celebrului „albastru de Voroneţ", atribuite pentru exterior pristavului Marcu; obiecte de valoare; două icoane de pe vremea Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, icoane din sec. XVII, icoane praznicale din sec. XVIII;
a marcat cultura românească prin manuscrierea „Codicelui Voroneţian" şi „Psaltire! Voroneţiene", probabil din sec. XVI; în biserică moaştele Sfântului Cuvios Daniil Sihastru, prăz-nuit pe 18 decembrie, pustnicit în bisericuţa şi chilia din Stânca Şoimului — Voroneţ, locul legendarului dialog cu Ştefan cel Mare şi Sfânt, după înfrângerea de la Valea Albă (1476); mormântul Mitropolitului Grigorie Roşca (11570); monument UNESCO; atelier pictură icoane.

Manastirea SUCEVITA ... Judet Suceava, regiunea Moldova din Romania.Localizare: Jud. Suceava la 18 km de localitatea Radauti;

Hram : “Invierea Domnului”; A fost construita in 1584;

Iconostasul (catapeteasma) a fost realizat in anul 1801 din lemn de tisa.

Este o manastire de maici.duminică, 24 aprilie 2011

MANASTIREA MOLDOVITA ... Judet Suceava, regiunea Moldova din Romania.


Localizare: Jud. Suceava

Hram: “Buna Vestire” (25 martie)

Istoric:
in anul 1402 are loc prima atestare documentara;

Manastirea a fost distrusa si reconstruita in 1523 de voievodul Petru Rares,
in 1785 a fost desfiintata, iar intre anii 1932-1934 si-a reluat activitatea.

Este o manastire de maici.

MANASTIREA HUMOR ...... Judet Suceava, regiunea Moldova - Romania.Localizare: Jud. Suceava la 5-6 km de Gura Humor

Hram: “Adormirea Maicii Domnului” praznuit la data de (15 august)

A fost construita in 1530.

Este o manastire de maici.